MISJA EWANGELICJI DOBRA NOWINA
Back to HOME    

Mapa serwisu Studiu Biblic - MEDN

STRONA GŁÓWNA

STARY TESTAMENT
NOWY TESTAMENT
OGÓLNY
Ewangelia
Modlitwa jest
Często zadawane pytania
Kazanie
O nas

STARY TESTAMENT

Rodzaju 1-9 - Studium Biblii wers po wersecie

Stworzenien
Upadek człowieka (Rodzaju 3:1-13)
Czy to nieuczciwe ze strony Boga, że Bóg karze ludzi za ich grzechy?
Rodzaju 1:1-2:7 - Początek stworzenia
Rodzaju 2 - Stworzenie człowieka
Rodzaju 3 - Upadek człowieka
Końcowy wniosek z Księgi Rodzaju 1, 2 i 3
Rodzaju 4 - Kain i Abel
Rodzaju 5 - Pierwsze pokolenia
Rodzaju 6 - Potop i Noe
Rodzaju 7 - Arka Noego
Rodzaju 8 - Koniec powodzi
Rodzaju 9 - Przymierze Boże, Tęcza

Rodzaju 11-20 - Studium Biblii wers po wersecie

Rodzaju 10 Genealogia
Rodzaju 11 - Wieża Babel
Rodzaju 12 – Abram w Kanaanie
Rodzaju 13 - Wyjście Abrama z Egiptu
Rodzaju 14 – Zwycięstwa Abrama
Rodzaju 15 – Bóg błogosławi Abrama
Rodzaju 16 - Hagar leci do Saraj
Rodzaju 17 – Przymierze Boga z Abramem
Rodzaju 18 - Wstawiennictwo Abrahama za Sodomą
Rodzaju 19 – Zniszczenie Sodomy i Gomory
Rodzaju 20 - Abram w Negebie

Rodzaju 21-30 - Studium Biblii wers po wersecie

Rodzaju 22 – Izaak jako ofiara całopalna
Rodzaju 22 - Isaac as a burnt offering
Rodzaju 23 - Abraham kupuje ziemię pod grób swojej żony Sary
Rodzaju 24 - Wybór żony dla Izaaka i jego małżeństwa
Rodzaju 25 - Narodziny Ezawa i Jakuba
Rodzaju 26 – Brak zaufania Izaaka do Boga
Rodzaju 27 - Błogosławieństwo Izaaka dla jego syna
Rodzaju 28 – Jakub opuszcza ojca i spotyka Boga
Rodzaju 29 – Jakub u Labana. Małżeństwa Jakuba
Rodzaju 30 – Małżeństwa i dzieci Jakuba

Nehemijaszowa - Studium Biblii wers po wersecie

Uczniostwo
Letni
Nehemijaszowa 1 - Zadanie i modlitwa
Nehemijaszowa 2 - Budynek
Nehemijaszowa 3 - Odbudowa murów Jerozolimy
Nehemijaszowa 4 - Trudności i ataki
Nehemijaszowa 5 - Środki dotyczące ubogich
Nehemijaszowa 6:1-14 Wykończenie ścian
Nehemijaszowa 6:15-19 Siedem ważnych lekcji dla naszego życia duchowego
Nehemijaszowa 7:1-4 Strzeżąc murów Jerozolimy
Nehemijaszowa 8 - Czytanie Biblii, modlitwa i oddanie
Nehemijaszowa 9 - Dzień pokuty i modlitwy
Nehemijaszowa 10 - Obiecaj przestrzegać Prawa
Nehemijaszowa 11 - Nehemijaszowa obraz Pana Jezusa Chrystusa i lekcje dla wierzącego
Nehemijaszowa 12 - Inauguracja Jerozolimy
Nehemijaszowa 13 - Gorliwość Nehemijaszowa wobec Prawa
Mieszane małżeństwa z cudzoziemkami

Zacharyjasz - Studium Biblii wers po wersecie

Wprowadzenie do Zacharyjasz
Zacharyjasz 1 - Wezwanie do pokuty
Zacharyjasz 2 - Człowiek z prętem pomiarowym
Zacharyjasz 3 - Jozue usprawiedliwił się
Zacharyjasz 4 - Świecznik i dwa drzewa oliwne
Zacharyjasz 5 - Latający zwój
Zacharyjasz 6 - Ogłoszenie Sprouta
Zacharyjasz 7 - Nie post, ale posłuszeństwo
Zacharyjasz 8 - Obietnice zbawienia
Zacharyjasz 9 - Pan i sąsiedzi Izraela
Zacharyjasz 10 - Tylko Pan daje deszcz
Zacharyjasz 11 - Dwóch Pasterzy
Zacharyjasz 12 - Oblężenie i wyzwolenie Jerozolimy
Zacharyjasz 13 - Wykorzenić bałwochwalstwo i fałszywych proroków
Zacharyjasz 14 - Stopy Jezusa na Górze Oliwnej

NOWY TESTAMENT

Mateusza 1-10 - Studium Biblii wers po wersecie

Wprowadzenie do Mateusza
Mateusza 1:1-17 - Genealogia
Mateusza 1:18-25 - PZapowiedź ciąży Jezusa (Łk 1,5-38)
Mateusza 2 - Narodziny Jezusa
Mateusza 3 - Jana Chrzciciela i Chrzest Jezusa
Mateusza 4 - Kuszenie Jezusa przez szatana
Kafarnaum (video)
Powołanie uczniów
Mateusza 5 - Kazanie na Górze 1
Mateusza 6 - Kazanie na Górze 2
Co to jest post?
Mateusza 7 - Kazanie na Górze 3
Mateusza 8 - Opracowanie Kazania na Górze
Mateusza 9 - Uzdrowienia przez Jezusa
Mateusza 10 - Nadawanie i polecenie Jezusa

Mateusza 11-20 - Studium Biblii wers po wersecie

Mateusza 11 - Podążanie za Jezusa
Mateusza 12 - Praca w szabat
Wyrok nad człowiekiem
Mateusza 13 - Przypowieść o siewcy
Przypowieść o ziarnku gorczycy
Przypowieść o zakwasie (drożdżach)
Więcej przypowieści Jezusa
Wyjaśnienie przypowieści Jezusa
Więcej przypowieści Jezusa do uczniów
Mateusza 14 - Zabójstwo Jana Chrzciciela
Mateusza 15 - Jezus i faryzeusze i uczeni w Piśmie
Mateusza 16 - Nauki Jezusa
Mateusza 17 - Znaczenie Mesjasza
Mateusza 18 - Królestwo Niebieskie
Mateusza 19:1-12 Małżeństwo i rozwód
Mateusza 19:13-15 Nakładanie rąk
Mateusza 19:16-30 Naśladowanie Jezusa
Mateusza 20 - Robotnicy w winnicy i ich zapłata

Mateusza 21-26 - Studium Biblii wers po wersecie

Studia biblijne Mateusza 21-26
Mateusza 21 - Jerozolima
Mateusza 22:1-14 - Królewskie wesele
Mateusza 22:15-22 - Prawo Cezara (płacenia podatku)
Mateusza 22:23-40 - Zmartwychwstanie i nauczanie
Mateusza 22:41-46 - Kim jest Chrystus?
Mateusza 23 - Rozumowanie przeciwko uczonym w Piśmie
Mateusza 24 - Koniec czasu: Mowa o rzeczach ostatecznych
Mateusza 25 - Mądre i głupie panny (dziewice)
Mateusza 25:14-30 Słudzy i talenty
Mateusza 25:31-46 Sąd o człowieku
Mateusza 26 - Zdrada, uwięzienie i skazanie Jezusa

Mateusza 27-28 - Studium Biblii wers po wersecie

Mateusza 27 - Ukrzyżowanie Jezusa
Piłat jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa
Ukrzyżowanie Jezusa było gorzką koniecznością dla przebaczenia grzechów
Biczowanie Jezusa
Jezus oddaje swego ducha. Jezus zakończył swoje dzieło (jest zakończone)
Co ZAKOŃCZONE Jezus?
Trzy dni i trzy noce w grobie
Czy Jezus naprawdę umarł? (raport medyczny)
Mateusza 28 - Zmartwychwstanie z martwych Jezusa
Mateusza 28:19-20 Zakon misyjny Jezusa

Ewangelia Jana - Studia biblijne

Czy człowiek jest grzesznikiem?
Ale zupełnie tego nie rozumiem?
Well, is it that easy?
Ale Boga i aniołów nie mogę ich zobaczyć?

Koryntów - Studium Biblii wers po wersecie

Wprowadzenie do Koryntów
1 Koryntów 1 Duchowe przeciwieństwo świata
1 Koryntów 2 Duch Święty bada człowieka
1 Koryntów 3 Człowiek cielesny, chrześcijanin buduje na fundamencie Jezusa Chrystusa
1 Koryntów 3:11-17 Budowanie na fundamencie Jezusa. Każdy wierzący ma obowiązek zdać sprawę przed Jezusem
1 Koryntów 4 Przykładem jest apostoł Paweł
1 Koryntów 5 Gruby grzech
1 Koryntów 6 Żyjcie na chwałę Pana Jezusa Chrystusa
1 Koryntów 6:16 Azaż nie wiecie, iż ten, co się złącza z wszetecznicą, jednem ciałem z nią jest?
1 Koryntów 6:19-20 Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego
1 Koryntów 7 Chrześcijańskie małżeństwo i życie samotne
1 Koryntów 8 Spożywanie pokarmów ofiarowanych bożkom
1 Koryntów 9 Prawa apostołów
1 Koryntów 10: 1-13 Izrael jako ostrzeżenie
1 Koryntów 10: 14-22 TŚwięta wieczerza
1 Koryntów 11:1-16 Nakrycie głowy kobiety
1 Koryntów 12:17-34 Nieporozumienia podczas wieczerzy
1 Koryntów 12:1-11 Dary duchowe
1 Koryntów 12:12-31 Ciało Chrystusa składa się z wielu członków
1 Koryntów 13 MiłośćMiłość
1 Koryntów 14:1-25 Mówienie językami. Mówienie w powietrzu?
1 Koryntów 14:26-40 Mówienie językami wymaga wyjaśnień
1 Koryntów 15:1-11 Zmartwychwstanie Jezusa
1 Koryntów 15:22-24, 38-45, 50-53; 1 Tesalonicensow 4:13-17 Pochwycenie Kościoła
Co oznacza 1 Koryntów 15:22-23?
Co oznacza 1 Koryntów 15:38-45?
Co oznacza 1 Koryntów 15:50-52?
1 Koryntów 16 Zbiórka, dziesięciny i dary

Galatów - Studium Biblii wers po wersecie

Galatów 1 - Jedna ewangelia i jak Paweł został apostołem
Galatów 2 - Paweł rozpoznany przez apostołów
Galatów 3 - Sprawiedliwość przez wiarę: Prawo czy wiara?
Galatów 4 - Nigdy więcej usług
Galatów 5 - Chrześcijańska wolność
Czym więc jest wolność chrześcijańska?
Czym więc jest grzech?
Dlaczego Tora, pierwsze pięć ksiąg biblijnych?
Pogrzeb czy kremacja, czy wolny wybór?
Czy tatuaż jest dozwolony, czy wolny wybór?
Jak podobać się Bogu?
Jakie są dzieła CIAŁA?
Jakie są dzieła Ducha?
Galatów 6 - Wspierać się nawzajem

Efezów - Studium Biblii wers po wersecie

Wprowadzenie do Efezów
Efezów 1:1-12 Pozdrowienia i błogosławieństwo duchowe
Efezów 1:13 Zapieczętowani Duchem Świętymt
Efezów 1:14 Zabezpieczenie i dziedzictwo
Efezów 1:15-23 Wstawiennictwo
Efezów 2:1-10 - Od śmierci do życia
W naszym życiu widoczne są pewne cechy działania Ducha
Efezów 2:11-21 - Domownicy Boga, współobywatele
Efezów 2:22 - Wszyscy wierzący są świątynią Boga
Efezów 3:1-21 - Dzieło Pawła wśród pogan
Efezów 4:1-16 - Kościół jest Ciałem Chrystusa
Efezów 4:17-32 - Jak żyć nowym życiem?
Efezów 5:1-21 - Czystość w życiu chrześcijanina
Życie chrześcijańskie w małżeństwie
Efezów 6:1-9 - Dzieci i rodzice. Niewolnicy i ich panowie
Efezów 6:10-20 - Zbroja chrześcijanina
Efezów 6:14-17 - Jak walczyć z szatanem?

1. Tesalonicensów - Studium Biblii wers po wersecie

1. Tesalonicensów 1 - Owoc głoszenia
1. Tesalonicensów 2 - Pawła w Kościele
1. Tesalonicensów 3 - Dobre wiadomości od Tymoteusza
1. Tesalonicensów 4 - Nawoływanie do świętości marsz
1. Tesalonicensów 4:2 - Uświęcenie chrześcijanina
1. Tesalonicensów 4:12-18 - Przyjście Pana
1. Tesalonicensów 5 - Czujność

2. Tesalonicensów - Studium Biblii wers po wersecie

2. Tesalonicensów 1 - Dziękczynienie i modlitwa
2. Tesalonicensów 2 - Przyjście Pana Jezusa Chrystusa
2. Tesalonicensów 3 - Modlić się i pracować

1. Tymoteusza - Studium Biblii wers po wersecie

1. Tymoteusza 1 - Fałszywe nauczanie
1. Tymoteusza 1:12-20 - Łaska Boża dla Pawła
1. Tymoteusza 2 - Przepisy prawne
1. Tymoteusza 3:1-8 - Wymagania wobec pracowników Bożych: pastorów, starszych i diakonów
1. Tymoteusza 4 - Zadanie pracowników Bożych, zadanie Tymoteusza, strzeżcie się odstępstwa od wiary
1. Tymoteusza 5 - Wdowy, zachowanie członkiń Kościoła
1. Tymoteusza 6 - Niebezpieczeństwo życia doczesnego

2. Tymoteusza - Studium Biblii wers po wersecie

2. Tymoteusza 1 - Wytrwałość
2. Tymoteusza 2 - Żołnierze dla Jezusa Chrystusa
Porównajmy wojnę i ewangelię
2. Tymoteusza 3 - Rysunek fałszywych nauczycieli
2. Tymoteusza 4 - Głoś Słowo Boże

OGÓLNY

Przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela, co teraz?

Co to znaczy być chrześcijaninem?
Krok po kroku w życiu chrześcijańskim
Co oznacza chrzest?
Co oznacza życie w świecie?
Co oznacza Życie pod kontrolą Ducha Świętego?
Życie bez skazy i nienaganne pod ciągłą spowiedzią grzechów
Świadectwo wierzącego
Praktyczne świadectwo wierzącego
Sąd w sprawie wierzącego
Interakcja międzyludzka
Dar Ducha Świętego

Co to znaczy narodzić się na nowo - Studium Biblii

Pierwszym krokiem narodzenia się na nowo jest uznanie grzechu i brak możliwości uratowania się przed karą za grzech ze strony Boga
W skrócie Narodzony na nowo

Wielkanoc

Znaczenie Wielkanocy: wyjście z Egiptu, ukrzyżowanie Jezusa czy zajączek wielkanocny?/p>

Odpowiedzi na często zadawane pytania przez (nie) wierzących

Żyję dobrze, jak przeciętny człowiek. Nie jestem grzesznikiem, w żadnym wypadku
Pragniesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Jak mam to zrobic?
Modliłeś się tą modlitwą, co się teraz stanie?
Bóg jest miłością, mówią mężczyźni. Czy to jednak prawda?
Dlaczego Bóg nie ingeruje?
Modlę się, ale nie doświadczam lub prawie nie doświadczam spełnienia modlitwy. Czy jest sens się modlić?
Czy jest sens modlić się o uzdrowienie?
Dawanie dziesiątek jest obowiązkiem?
Twoje zbawienie jest pewne?

Ewangelia Jana, dobra nowina dla Ciebie

Życie we współczesnym świecie ma wiele do zaoferowania
KIM JESTEM?   JAKI JEST SENS MOJEGO ISTNIENIA?   PO ŚMIERCI TO KONIEC, NIGDY WIĘCEJ?
W co wierzą chrześcijanie i dlaczego jest to tak ekskluzywne?
Dlaczego Bóg stworzył człowieka?
What went wrong?
Dlaczego Bóg może zamknąć oczy?
Czym zatem jest Dobra Nowina? Przebaczenie grzechów
Jakie jest zatem rozwiązanie? Most do Boga, czyli 4 prawa przebaczenia
Gdzie zatem jest teraz Jezus Chrystus?
Podsumowanie Bożego planu zbawienia
EWANGELIA

Znaczenie Wniebowstąpienia i Pięćdziesiątnicy

Znaczenie wniebowstąpienia?
Znaczenie Pięćdziesiątnicy?
Ewangelia rozszerzyła się na pogan
Mówienie językami
Zbadaj źródło mówienia językami

Jak czytać Biblię? I zrozum

Jak zatem czytać Biblię? Aby czytać Biblię, należy spełnić kilka warunków
Siedziba sędziowska Chrystusa

Życie duchowe chrześcijanina

Sprawy ogólne
Życie duchowe (Galatów 5:13-26)
Małżeństwo
Wskrzeszenie
Chrzest
Choroba i uzdrowienie
Oddajesz swoją dziesiątkę
Ewangelia i misja
Czy możemy dopuścić się aborcji?
Czy wolno nam praktykować eutanazję?
Czy jako chrześcijanin możesz stosować akupunkturę?
Czym jest buddyzm?
Czym jest islam?
Długie włosy (1. Koryntów 11:14)
Czy chrześcijanin może stosować HOMEOPATIĘ?
Mieszkanie razem czy małżeństwo?
Czy chrześcijanin może czytać horoskopy?
Homoseksualizm i chrześcijanin
Czy chrześcijanin może praktykować JOGĘ?
Zgrzeszyłem i co teraz?

Dlaczego chrześcijanin miałby dawać dziesięcinę i prezenty? - Studium Biblii

Pytania i odpowiedzi dotyczące dziesiątego
Pytania dotyczące darowizn
Zatem jest to przypadek Starego Testamentu? Nie, jest to kontynuowane w Nowym Testamencie
Dlaczego dawanie dziesiątek jest koniecznością?

MODLITWA JEST

Pokaz slajdów - Za kogo i za co się modlisz

KAZANIE

Tekst i wideo kazania Wilfreda René Starrenburga

O NAS

Co to jest ONG EZBB?

INNY

Prawa autorskie tej witryny

Strona indeksowa tego serwisu do studiowania Biblii

Links:

Strona internetowa firmy BEM Strona internetowa firmy Gideons Strona internetowa firmy Christenen Israël Site van de OZAEZ Strona internetowa firmy Tear Hal Lindsey video's
Hal Lindsey
video's en reports